Root en uw privacy

Privacy verklaring Root B.V. | mei 2018

Root B.V., gevestigd aan Amsterdamseweg 43, 3812 RP Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
CONTACTGEGEVENS:
Root B.V.
Amsterdamseweg 43
3812 RP, Amersfoort
+31 33 230 0029
‘https://www.root-bv.nl/’
info@root-bv.nl

1 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Root B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Titel
– Voorletters
– Geslacht
– Functie
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Wij verwerken van klanten en leveranciers geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Ook verzamelen wij geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Gegevens die verstrekt worden vanwege een sollicitatie zullen, indien hier geen arbeidsrelatie uit voortvloeit, niet in ons systeem opgeslagen worden en alle gegevens die via digitale/telefonische/mondelinge correspondentie verkregen zijn zullen (inclusief bijlagen) uiterlijk vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure vernietigd worden.

2 MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Root B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief na uw toestemming
– Contact met u op te kunnen nemen (telefonisch, per e-mail of door een bezoek aan uw kantoor) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om producten en diensten bij u af te leveren

3 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Root B.V. neemt geen enkele besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Root B.V.) tussen zit. Root B.V. gebruikt geen geautomatiseerde computerprogramma’s of -systemen.

4 HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Root B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Uw naam en e-mailadres worden voor het verzenden van de nieuwsbrief voor onbepaalde tijd opgeslagen. U kunt zich namelijk op ieder moment uitschrijven onderaan de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via info@root-bv.nl.
– Jaarlijks controleren wij in ons Customer Relation Management (CRM) systeem of u nog actief klant bij ons bent. Uw (bovengenoemde) personalia die gebruikt worden om onze dienstverlening uit te kunnen voeren worden verwijderd wanneer u vijf jaar inactief bij ons bent
geweest.

5 DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Root B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Root B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6 COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Root B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

7 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Root B.V. én heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@root-bv.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
Root B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8 HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Root B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@root-bv.nl.